طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

Never stop writing

Today I want to devote my daily note to ‘writing’. I always enjoy writing. I suppose writing is a way that shows your productivity. Every language consists of four main skills: speaking, writing, listening and reading. The two laters are receptive and two formers are productive.
As you speak or write something, you are using your linguistic competence to produce a message. When you are listening to someone or reading any stuff, you just receive the message.
As you see writing something shows that you are capable enough to produce a unique message.
Remember never stop writing

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *