Site icon طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

چابهار،ترور وقبح آن

خشونت

ظاهرا تولید خشونت و بازتولید آن داستان ادامه داری در این استان و حتی در مواردی در کشور می باشد. «من از تو می کشم چون تو از من کشته‌ای و تو از من می کشی که از تو کشته‌ام». گویا این دور باطل را هیچگاه پایانی نیست. این برای یک جامعه که هدف خود را توسعه و تحرک و پویایی قرار داده است به مثابه سم است.

قبح و عادت

زمانی  درباره عملیات انتحاری در عراق یا افغانستان خبری می شنیدیم همه در بهت و حیرت فرو می رفتیم. کم کم که دامنه و تعداد این حرکات زیاد شد دیگر حتی به آنها اهمیتی هم نمی دهیم. فقط آنهایی که افراد مهم یا شمار زیاد را هدف قرار داده‌اند را شاید پررنگ تر بشماریم. حتی عادت کردن ما به این جریانات به امری عادی بدل می شود. حتی گاه ممکن است ارزش را ضدارزش یا برعکس قلمداد نمایند.

ادبیات

دلبردی از من به یغما ای ترک غارتگر من
دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من

بگزارید از ادبیات ایران برایتان مثال‌های بزنیم. در زمان حمله مغول و بعد از آن این مسئله آن قدر از درجه وقاحت خارج شد که این عمل گاه به ارزش و برعکس به کار می رفت. مثلا در شعری حتما « ترک غارت‌گر» را که مشهور است را شنیده‌اید که شاعر برای تمثیل معشوق به کار می برد. یعنی عمل تهاجم مغول چنان کم رنگ شده بود و یا قباحت خود را از دست داده بود که برای مردم عادی شد و شعرا آن برای مقاصد عکس به کار می بردنند. البته ادبا در این باره بهتر می توانند نظر دهند اما چنین برداشتی از رویدادهای تاریخی و آثار ادبی محتمل به نظر می رسد.

حال با توجه به جریان اخیر ترور در چابهار که بانیان و گردانندگانش هر که بوده‌اند اما گویا ما مطابق سنن جامعه بشری کم کم به سمتی سوق داده می شویم  که این گونه حرکات را بی‌اهمیت و روزمره تلقی کنیم. به عبارت دیگر کشت و کشتار به امری عادی همانگونه که در عراق یا افغانستان شده است برای خودمان نیز مبدل سازیم. البته امیدوارم جامعه وارد آن فاز‌‌های فوق‌العاده خطرناک  نشود.

چابهار

اگر بخواهم از میان مردم ایران ،که با اقوام و فرهنگ‌های زیادی به تناسب علاقه‌ای که داشته‌ام مراوداتی داشته‌ام، دو نمونه برای معادل واژه خوب (nice) انتخاب کنم یکی از آنها مردم مهربان چابهار را نام خواهم برد. گروه دوم دریا دلان بوشهری است. از میان دوستانی که داشته‌ام بوشهریان واقعا به معنای کلمه خوب  مهربان هستند. رفتار مهربانانه و انسان دوستان در میان مردم چابهار واقعا به عینه مشاهده می شود. واقعا همیشه گفتم مردم نجیب چابهار شایسته بهترین‌ خدمات بوده و هستند. قطعا چنین تحرکاتی به آن مردم شریف و بی ادعا آسیب فروان خواهد رساند. مسلما مظلومان مظلوم‌تر به گوشه‌ای رانده خواهند شد.

پ.ن: ترور ترور است ترور، خوب ندارد.

خروج از نسخه موبایل