Site icon طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

شعر قاضی

قاضی مبارک( شاعر بلوچ ،ترجمه)

سیمین چهرت بنما دفعه‌ای

بیا زخم دل را دوا کن دفعه‌ای

تو اگر قاضی ز دنیا می روی

حق دوست را ادا کن دفعه‌ای

T.me/balanchir

خروج از نسخه موبایل