طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۷۸/۰۵/۲۱

آیا فرهنگ بلوچی از بین خواهد رفت؟۴

زبان در تعریف زبان، زبان شناسان مفاهیم گوناگونی را بین کرده اند. هر کدام از دیدگاهی به بررسی و تعریف زبان پرداخته اند. قدر مشترک اکثر تعاریف زبان تعریفی است که آن را یک نظام و نهاد(institution) اجتماعی می نامد. زبان در واقع یک سیستم است که در خود سیستم هایی دارد و هر کدام […]