طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: آبان 1378

بررسی تحول واژه کد

زبان و تحول زبان چون نهادی از جامعه بشری است پس همیشه از خصلت های جوامع بشری پیروی می کند. زبان و فرهنگ و در مقیاسی وسیع تر جامعه چون با موجود زنده ای به نام انسان در تعامل هستند خصلت زنده بوند و تغییر یافتن را اکتساب می کنند. فرهنگ که بارها درباره آن […]

فرهنگ

واژه فرهنگ در زندگي روزمره ما بارها تكرار مي شود. اين واژه داراي معاني و مفاهيم زيادي است. هر كس به فراخور آشنايي خود با مسايل اجتماعي معاني گوناگوني از آن ارائه مي دهد. فرهنگ از لحاظ واژگاني از دو جزء “فر” و “هنگ” تشكيل يافته است.” فر” به معني جلو و بالا،” هنگ” به […]