طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: آذر 1378

انتقال فرهنگ، ضرورت ها و روش ها

در مقالات گذشته درباره واژه فرهنگ و معاني آن بحث هاي صورت گرفت. در باره فرهنگ سخن بسيار است و مهمترين مسئله درباره آن حفظ و انتقال آن به نسل بعدي است. فرهنگ در واقع داشته هاي مادي و معنوي يك جامعه است كه افراد آن جامعه خود را ملزم به دانستن، رعايت كردن و […]

مهمان نوازی

يكي از خصيصه هاي اصيل فرهنگ مردم بلوچ مهمان نواز است. مهمان در ميان مردم بلوچ داراي ارج و احترام خاصي است. مهمان چه آشنا و چه غريبه باشد، تفاوتي در مهمان نوازي بلوچ ايجاد نمي كند و او را به بهترين روش پذيرايي مي كنند. اگر شخصي به عنوان مهمان به ميان آنها بيايد […]

بجار

به موضوعات و مسايلي كه قابل اندازه گيري با موازين كمي نيستند و به آساني آنها را نمي توان مقايسه و ارزيابي نمود فرهنگ غير مادي مي گويند. هنر، ادبيات، ضوابط و روابط خانوادگي از نمونه هاي فرهنگ غير مادي يك جامعه هستند و هويت فرهنگي آن جامعه را تشكيل مي دهند. تغيير و از […]

باهوت

باهوت اگر شخصي از شهر و ديار خود به هر دليلي بيرون رود و به گروهي ديگر در جايي پناهنده شود، شخص پناهنده را باهو‎ٹ مي گويند. در زبان بلوچی به باهوت ميار ( پناهنده) و كسي كه پناهنده را مي پذيرد ميار جل (باهوت داروك) مي گويند. حفاظت از مَيار براي ميار جَل حكم […]