طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1386/02/22

تاثير فكر بر سلامتي جسم

جسم خدمت گذار ذهن است. او از دستورات ذهن تبعيت مي كند، خواه آنها ارادي يا غير ارادي باشند.به محض ورود افكار غير مجاز بدن سريعا در بيماري و ناراحتي فرو مي رود. در هنگام فرمان شاد و افكار زيبا بدن با زيبايي و جواني ملبس مي شود. بيماري و سلامتي همانند محيط ريشه در […]