طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۸۶

چند روزی بود که قلم بر زمین نهاده بودم

چند روزی بود که قلم بر زمین نهاده بودم. حال که مدتی از آخرین نوشته ام زمانی می گذرد، با خود می اندیشم که در این مدت چیزی از من گم بود. براستی نوشتن و قلم نعمت بزرگی است که خداوند به بشر عطا کرده است. قلم و نوشتن چنان جایگاهی در نزد خدا دارد […]