طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: تیر 1386

چند روزي بود كه قلم بر زمين نهاده بودم

چند روزي بود كه قلم بر زمين نهاده بودم. حال كه مدتي از آخرين نوشته ام زماني مي گذرد، با خود مي انديشم كه در اين مدت چيزي از من گم بود. براستي نوشتن و قلم نعمت بزرگي است كه خداوند به بشر عطا كرده است. قلم و نوشتن چنان جايگاهي در نزد خدا دارد […]