طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۱۷

خاطرات دانشگاه تربیت معلم

بهمن ۱۳۸۰ وارد دانشگاه تربیت معلم کرج شدم. چند ماه قبل همیشه از طریق رادیو و تلویزیون پی گیر اخبار دانشگاهی بود. در همین اخبار شنیدم که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران در پردیس کرج به علت مشکلات رفاهی مقابل وزارت خانه علوم دست به تحصن زده اند. بعد ها وقتی با دوستان آن زمان […]