طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۵

انسان،هدف ، وسیله و دین

انسان،هدف ، وسیله و دین انسان همیشه دو موضوع را در همه حال در ذهن دارد. آنها ممکن است به طور آگاهانه و نیمه آگاهانه در ضمیرش فعالیت کنند.هدف و وسیله دو موضوعی هستند که همیشه در انسان ها فعال هستند. انسان دارای اهدافی است. او دوست دارد به آرمان هایی برسد و در راه […]