طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۸

توجه به کشاورزی ایرانشهر

امروز به حسب تصادف به اطراف ایرانشهر سری زدیم. در انتهای میسر آبی جمع شده بود که غروب را در آنجا دل انگیز می کرد. وقتی در آن مزارع گشتی می زدیم با خودم فکر کردم چرا ایرانشهر با این همه استعداد و منابع نباید یکی از قطب های کشاورزی کشور باشد. دارا بدون آب […]