طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۴/۰۷

ما میاریگ ان

چنت وهد انت که من پروژه ویکی پدیا بلوچی آزمایشی بنگیج کتت. بازگین سنگت چه دگه جاهان و چه دگه زبانان ما را اش حمایت کت. فقط یک بلوچی چه پاکستان که آی هم بلوچی نویسگء نه زات ما رای حمایت کت. لهتی سنگت گلیکی و مازنی ما را هست که آ واجهان وتی نامش […]