بایگانی

بایگانی ۱۵ مرداد ۱۳۸۷

بتل

۱۵ مرداد ۱۳۸۷ ۳ دیدگاه
مروچی یک نوکین قسمتی ته سایتء من هور کت. این نوکین قسمت بلوچی بتلء جمع کنگ بیتگ. لهتی بتل من چه اینگو آنگو درگستگت. لهتی سایتء من پشکرت و بلوچی بتل درگهت. منء امیتن که شما را اگه بتلی هستن یا بتلی زانیت آییء هور کنیت
Categories: بلوچی Tags: