طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۲۳

کهن دیارا

شعری از نادر نادرپورکهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانمکه گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانمکهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانمکه گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه تاب ماندن چگونه گویم درخت خشکمعـجـب نـباشـد اگر تبرزن طـمـع بـبـندد در اسـتـخـوانمدر […]