بایگانی

بایگانی ۱ دی ۱۳۸۷

زبان عام و زبان علم

۱ دی ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

هر کسی بر اساس نیاز های خود از زبان برای رساندن مقصودش کمک می گیرد. زبان چون یک قرارداد اجتماعی میان انسان ها است پس هر کس به فراخور آگاهی خویش می تواند از آن بهر جوید. در مقاله به مقوله ی زبان علم و زبان عام پرداخته می شود. هر کدام دارای تعریف و کارکردی های خاص خود هستند. آیا زمانی که شما در کوچه و خیابان قدم می زند و یا با دوستان خود معاشرت می کنید هماگونه سخن می گوید که با یک استاد دانشگاه؟ آیا زمانی که می خواهد مقاله ای درباره ی تاثیرات گرم شدن جهانی بنویسید یا هنگامی که به دوستتان نامه ای می نویسید این دو نوشته دارای لحن یکسانی خواهند بود؟ آیا یک شعر با مقاله ای که در آی اس آی چاپ می شود اگر از زبانی واحد باشند دارای سبک و سیاقی یکسان هستند. این سوالات و چند نمونه دیگر در مقوله زبان علم و زبان عام خواهند گنجید.

ادامه ی نوشته

Categories: فارسی Tags: