طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1387/12/23

خندق

چند مدتی است که در کوچه ها اطراف ما برای گاز چاله های حفر می کنند. امروز برادران حفار به سوی ما رسیدند. چند روز قبل وقتی کمی آن طرف تر بودند لوله آب را سوراخ کرده بودند. بعد از آن تا چند ساعت در بی آبی کامل به سر بردیم. امروز چاله ی بزرگی […]