طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱

روز سعدی

روز اول اردیبهشت همیشه یادآوری مرد بزرگ ادب جهان سعدی بزرگ است. شعر زیر یکی از غزلیات آن شاعر بزرگ است. همه عمر برندارم سر از این خمار مستی        که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد         دگران روند و آیند و […]