طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲

چه خبر این روزها؟

از اول این هفته کار تدریس رسما به پایان رسید. از روز یکشنبه امتحانات آخر سال دانش آموزان دبیرستان های شروع شده است. برای ما این مدت زمان بهترین وقت استراحت است. هر چند باید چند روزی را برای امتحان و مراقبت در مدارس حضور داشته باشیم ولی دیگر آن فشار کاری بر روی معلمان […]