طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۵/۰۱

خورشید گرفتگی

دیروز صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. قرار بود یکی از مهمترین اتفاق های این چند سال اخیر حادث شود. تقریبا حدود ساعت ۶ صبح به بام خانه رفتم تا خورشیدگرفتگی را تماشا کنم. همانگونه که در اخبار رسانه ها نیز گفته شد، این گونه خورشید گرفتگی تا سال های سال دیگر تکرار نخواهد […]