طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۸۸

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم               در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم بیش از دو ماه است که به اینترنت کمتر سر زده ام. هرچند گاهی اوقات ایمیلم را کنترل می کردم ولی به طور کامل از جریان اینترنت قطع بودم. در مدت مشغولیت های گوناگون نیاز به اینترنت را […]