طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2010/02/21

کمال خان رفت

فارسی امروز خبر دردناکی به من رسیدم. تنم لرزید. تا مدتی نه توانستم چیزی بگویم. خبر ساده و جانگداز بود. ملا کمالان خواننده بزرگ بلوچی امروز از میان ما رفت. چه درد اندوهی در بلوچستان بی او خواهد بود. کسی نیست که در بلوچستان نوای شیوای او را نه شنیده باشد. او تاریخ زنده بلوچستان […]