طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2010/05/01

روز کارگر ۸۹

روز کارگر به همه کارگران و زحتمکشان مبارک باد. امیدوارم امروز که روز شما عزیزان است توجه بیشتری به مسایل و مشکلات شما جلب شود. امیدوارم همه کارگران به خصوص کارگران بلوچستان به توانند به زندگی که لیاقت آن را دارند دست پیدا کنند