طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2010/05/02

روز معلم ۸۹

امروز روز معلم است. چون سال هاست که این شغل را انتخاب کرده ام یا شاید آن من را ،دوازدهمین روز دومین ماه سال برای ما روز خاصی است.ابتدا به عنوان یک دانش آموز سابق بر خود واجب می دانم از همه معلمان خودم که نام بسیاری از آنها را حتی به خاطر ندارم صمیمانه […]