طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1389/05/28

گزارش ترجمه در گنو/لینوکس

در این مدتی که در اینجا ننوشته ام با کارها و پروژه های گوناگونی درگیر بوده ام. یکی از آنها ترجمه نرم افزارهای کدباز بوده است. خوشبختانه در این مدت به پیشرفت های مهمی با کمک دوستان دست یافتیم اول می‌گو می‌گو گنو/لینوکسی است که از ترکیب دو نسخه لینوکس موبایلی به وجود آمد. یکی […]