طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

میرلونگ‌خان

میر لونگ خان دومین فرزند ارشد میر حبیب خان یکی از اعضای خانواده مشهور پیندزیی از قبیله زگر منگل بود. او در کیلی منگل نوشکی به دنیا آمد. وی برادر بزرگتر رهبر حزب نشنال عوامی و شاعر ملی بلوچ میرگل خان نصیر بود. میرلونگ خان تحصیلات ابتدایی را در نوشکی گذراند. پس از آنکه او […]