طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۰۲/۱۲

معلم

یک خط برای خودم که از آنان شدم: ای معلم سر خود گیر که ما چون گرداب         قطع امید ز سر رشته‌ی ساحل کردیم «صائب»