طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۰۲/۲۷

رابطه تنوع واژه و عناصر فرهنگی

تعاریف نهاد یا وجود (entity): شئی، موجود یا هرچیزی که در جهان خارج از ذهن انسان نمود ظاهری پیدا کند. لفظ (term): واژه یا کلمه‌ای که برای اطلاق هر وجودی استفاده می شود و یا به عنوان یک مدخل فرهنگ لغت قابل تعریف و معنی شدن باشد. عنصر فرهنگی (Cultural Trait): کروبر عنصر فرهنگی را […]