طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

اشعاری از خیام

امروز روز خیام آن دانشمند رند است. این کهنه رباط را که عالم نام است         و آرامگه ابلق صبح و شام است بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است         قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است □ این یکد و سه روز نوبت عمر گذشت         چون آب بجویبار و چون باد […]