بایگانی

بایگانی ۲۴ تیر ۱۳۹۱

مهتاب

۲۴ تیر ۱۳۹۱ ۲ دیدگاه

مهتاب نوروزی درگذشت.

مهتاب

مهتاب

پ‌‌ن۱: زمانی که در قاسم آباد بودم جویای احوالش از آشنایانش بودم.

پ‌ن۲: در همین اواخر گاه پیرزنی از همان روستا به خا‌نه‌مان می‌آمد می گفت مهتاب پیر و از کارافتاده شده است.