طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹

عبدالواحد برهانی

بزرگان داستان کوتاه ایران برای یک ایرانشهری کف زدند

با تبریک به عبدالواحد برهانی، چریک پیر داستان نویس بلوچ. بازنشر از نوهان آیین پایانی جایزه داستان بیهقی روز سه شنبه ۸ اسفند ۹۱ در تالار بزرگ شمس تهران با حضور بزرگان ادبیات و داستان کشور منجمله “محمد علی سپانلو” و “علی مجابی” برگزار شد. برای جایزه داستان بیهقی ۱۱۱۱ اثر از ۴۷۱ نویسنده به […]