طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: مهر 1393

هان، چه خبر آوردی؟

مدتی این مثنوی تاخیر شد    مهلتی بایست تا خون شیر شد برای نوشتن علاوه بر دغدغه حوصله و وقت نیز لازم است. به نوشته‌های پیشین وقتی مراجعه می کنم تاریخ آخرین نوشته تقریبا مربوط به دو ماه پیش است. در این مدت هرگاه ذوق و حوصله در کنار هم آمده بودند اما وقت و سایر […]