طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۳

بی می ناب

من بی می ناب زیستن نتوانم… گاه استانداردها و معیارهای زندگی آن قدر پایین می گیریم که به هر چیزی راضی می شویم. اما باید به دنبال می ناب هم بود. پس کسی مثل خیام که زنده بودن را بدون می ناب محال می داند حتما در عوالمی دیگر می زیسته است. چون خود در […]