طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳

تشنه خون

ما تشنه خونیم؟ ۱٫وقتی گلادیاتور حریف را به زمین زد تماشاچیان نیم خیز شدند. حریف عرصه را باخته بود. تماشاچیان همه یک صدا فریاد می زدند بکش!!! ۲٫قاتلی بی رحم را برای اعدام به طرف طناب دار می بردند. مردم فکر می کردند احساسات جمعی آنها جریحه دار شده است. همه چشم انتظار به دار […]