طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: دی 1395

مرغ و خروس نامه

این دو از همزیست های ما هستند. زندگی تقریبا مسالمت آمیزی با هم دارند. سرکار خانم برای خودش می چرخد، خاکها را مدل طوفان دوار به هوا پرتاب می کند. در اثر طوفان ایشان گودالی در محل زندگی شان حفر می شود. بر اثر گردخاکی که خانم به پا کرده جناب خروس سر از پایش […]