طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

انفعال سازمانی شوراها

انفعال سازمانی شورا شوراها در بدو شکل گیری امید زیادی برای مشارکت گسترده مدنی در مدیریت امور شهر و روستا برانگیخت. اما پس دوره اول که با موفقیت نسبی همراه بود. بعدها از طریق اصطکاک و مانع تراشی دولتی آن اهداف اولیه به حاشیه رانده شد. حال در آغاز دوره پنجم مردم به دید شک […]