طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: خرداد 1397

گور بابای

فایل صوتی ظاهرا یکی از کلاس دکتر شفیعی کدکنی درباره زبان های محلی و زبان های میانجی همانند فارسی صحبت می کنند. در آنجا اینگونه استدلال می کنند که پرداختن به زبان محلی بخصوص از طرف دول استعماری باعث شکل گیری هویتی کاذب شده که منجر به گریز از زبان محلی به زبان دیگر شده […]