لهتی دلگوشی

مروچ اولگین روچ چه گرماگ انت. تیر ماه مطابق گون جلالی تقویم گرماگءِ موسوم شروع بیت. چه منی  پیشگین بلوچی نوشتانک بازگین وهدی گوستت. البت ای مدت تها گون بازگین کار دلگوش بیتگان. اولگین کاری که ای چنت وهد انت که هل اتت منی درس تعالیم دیگ انت. بعد چه نوروز تعطیلی هلگ منی مزنی جهد شی انت که وتی درس ءّ په وهد خلاص بکنان. په چی که بعد چه بازگین تعطیلی ای کمین فرصت اینت که وتی کار سرانجام کنین. بعد چه درس، امتحان و چکاس وهد بوت. ای وت مزنی گپی انت بله امبری باز سخت این کاری نهت.
دگه کاری که مدام من وتءّ تکلیف کنان حتما انجام بدیان ترجمه کامپیوتری برنامه په بلوچی زبان انت. ته ای مدت بلوچی مدیاویکی ترجمه په نوکین نسخه آماده بیگ هلت. بازین برنامه من په ترجمه کتن دست جتت بله وهد کم انت. یکی چه مزنین منی دلوگشیان ته ای مدت فدورا تیم شر کتن انت. گون چنت سنگت ما توانت فارسی فدورا کمی تیم ءّ دیم براین. آلان بازگین کاری ای باره بوتت که لهتی چه آیان ته همی بلاگ په فارسی نویسگ بوتگنت. فدورا بلوچی بله کمی پش کت. په چی که من وت یک نفر کمتر وهد په ای کار هلان. منی امیت شی انت که چنت نفر دگه که په چوشین کاران وارد انت کمی کمک اش کتن.
بعد چه شی که امتحان ءَ درس  هل انت،‌ ایران ملک تها رییس جمهور گچین کنگءّ وهد رست. یک بیست روچی نامزدان بازگین تبلیغش کته. بله من ادان ته ای ملکان بازین چیزی نه دیست. په چی که هربران که چوشین چیزی بیتگت بازین هار و هورت و عکس و دگه چیز ات بله امبری بر دگه بر ایت. یکی دگه په کم بیگ تبلیغات بدل کتن لهتی قانون ات و ٹی وی بازگین برنامه پیش داشت که مردم وتی رییس جمهور بهتر بزاننت.
روچی که په رای گرگ من یک مدرسه ای شت ان سک باز خلوت ات البت رندءّ هما آهر سرا گوشتش که کمی مهلوک گیشتر بیتت. هما شپ وهدی که اینٹرنت سر من چارت یک عجیب این چیزی من دیست شی ات که پدا هما پیشگین رییس جمهور دگه گچین بیتت. ای خبر بازگین مهلوکی حیران کت په چی که آیان په یکی دگه دلبندان اتنت. هر چند امبری این استان تها وش معلوم نه انت که مردم په رای لوٹ انت رای بدین بله په داب دگه وهدان مردم په اصلاح طلبی راضی تر اتنت.
بعد چه این انتخابات بازگین چیزی گوست. بازین مردمی ٹپی بیتگ انت. هنچوش که اینترنت و دگه هالکار گوش انت لهتی مهلوک هم کشگ بیتت. شی وت یک مزنین دلپدردی ایت که لهتی چه مے هم وطن ٹپی و کشگ بیتگنت. همه جیڑ و جنجال ان باز این مردمی دل پریشان کت. الان من وت چنت وهد انت که په وشتی نه تونان وتی کاران انجام بدیان په چی که اوضاع آرام نه هنت. وهدی که مردم ای گپ و هالان هم هشکونیت بازین هیال و پگر و درد ذهن راحت نی لیت که په وشی کارءّ دیم بارت. منی امیت شی اینت که این مسئله په وشی و کامیابی هلاس بیت.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *