طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

بلوچی

مراء امیت ان

مروچی بعد چند مدتی بلوچی نوشتانکی ادان نویسان. مراء امیت شی انت که بلوچی زبان ته اینترنت هم یک شرین جاگاهی داشته بیت. منی امیت شی انت که وتء په…

بیشتر بخوانید

ما میاریگ ان

چنت وهد انت که من پروژه ویکی پدیا بلوچی آزمایشی بنگیج کتت. بازگین سنگت چه دگه جاهان و چه دگه زبانان ما را اش حمایت کت. فقط یک بلوچی چه…

بیشتر بخوانید

بیا او مرید

بیا او مرید، بیا او مرید، بیا او مرید دیوانگیںبیا بیا کہ دیوانے کنوں، مولانگ و مستانگیںسوتکگ ترا عشقءِ زراب، مارا غماں کرتگ کبابتو ھانلءِ درداں زرئے، ما پہ وطن…

بیشتر بخوانید

جی مَی وتی ملک کهن

*بهری چه مکران شعرجي مَی وتي ملك كهن ميـرين بلوچاني وطنرشكِ يـمن داغِ ختـن دوستَی بسی نزّيكِ منهنچو كه ساه اندر بدن پر مَی دلا مثل چمنتَي ڈوك و ڈَل…

بیشتر بخوانید

زبان بلوچی نویسگ

یکی چه مشکلات زبان بلوچی ایشنت که نویسگی بهر زبان نوک اینت. بلوچی زبان باز دیریگین زبان اینت بله هنچشو که مں پیش تر ته وتی نویسگان آرتگت بلوچی زبان…

بیشتر بخوانید

نویسگ

ته یکی چه همی نوشتانک مه انگریزی زبانا من بلوچ ءِ باروا نوشت. هماداں من توضیح دات که بلوچ مشکل شینت که آی وتی پگرا کمتر په نوشتانک درآتکءَ. می…

بیشتر بخوانید