بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘بلوچی’

روچ دانش آموزء بارء

۱۳ آبان ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

مروچی ایرانء توکا دانش آموزی روچ بیتگت. من صباحء کلاس نهت کمی وپتین. ظهر چاشتین وارت دیم په بمپور رپتین.

اودان دیستان که دانش آموران هنچوش گردگنت و کسی نیست. من هم احتمال دات که مروچی هنچوش هور ته هور بیتن. دگه سالان این روچ لهتی مدارس تعطیل اش کت. په چی که دانش آموز په راه پیمایی رپتگتن و آیانء هشتش برونت وتی دوارء

ای سال منی هیال هچ وشین سال په دانش آموز می بیتن چی که این وانگی سال باز دیر بنگیج بوت. بعد چنت هفته دانش آموزء کتابی نستت. لهتی کلاس همی نوکین کتابش رستگت.

Categories: بلوچی Tags:

نوکین سال تحصیلی

۴ مهر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
نوکین تحصیلی سال چنت روچ پیش بنگیج بوت. ما هنگت شر شر وتی کارء شروع نه کتت. بایدن چنت وهدی هنچ گوزیت تا برنامه و دگه کاران وش بنت.
ای سال منی هیالا وشین سالی مه بیت پچی که آموزش و پرورش بودجه بازگین کمیء هستن. یک جاهی من وانت که نزیک په ۷۰۰۰ میلیارد ریال (مطمن نهان) ای مزنین وزارت کم یورت. ای کم یارگ هر سال هستن و هچ بر هم کمتر نه بیت که گیشترء بیت. وهدی که لوٹن معلمی حقوقء بدهن دگه سالی بودجه همی سال حرج کننت و کم کم این بی پول گیشتر و گیشتر بیتن.
همی چنت روچ که ما ته مدارس گردین دانش آموزانء هنگت کتابش نیستن . بازگین مدرسهء آن بندگ بوتگین یا گون یک و دگر هورته هور بیتگن. بازین مدرسه ایء هم بند بوتگین. چه لهتی ده و دمگان آیانی مدرسه جمع بوتگتن و آیانی دانش آموز مجبور بوتگین په دگه جاهان برونت.
لهتی جاهان جنیانی مدرسه وهدی که بند بینت ماس و پس آیانء نه توننت په دگه جاهی دیم دینت. په مردین زهگان هم هنچوشنت من وتی لهتی دانش آموز دیستگت که په خاطر شی که آیانء پول نه بیتت دگه ملکی برونت و درس بواننت وتی وانگش ویل کتگت
مارء امیت ان که ای مشکلات هر چه زوتر حل بنت
Categories: بلوچی Tags:

بلوچی نویسگ ته وب

۲۴ شهریور ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
چنت وهدن که بلوچی کمتر نویسگان ترسان که نویسگ بلوچی هم شموشان. من ته ای بلاگ فارسی نویسان په چی که فارسی زبان واسط ته ای ملک انت. اگر ما دایم بلوچی بنویسین لهتی مردمی سرپد نه بنت . می شمی کار شی انت که وتی گپء په دنیایء مردمان و هنچو وتی مردمانء برسانین.
بلوچی بایدن گیشتر ته وب نوشتانکی ببیت من په وتی بهر چنت کار بلوچی زبان کتگت. یک بری من گون یکی چه استادان دانشگاه بلوچی کلمات ته وب بررسی کت. آ واجه لهتی کلمه چه شعر مکران که من داتگ وبء توکا گردگی زتت و آیانی تکرار بیگء منی داتنت. یک بری دگه هم آیی گردگی زتت و وبء توکا آیانی تکرار بیگء منی دات و چه منی لوٹ چه غیر بلوچی کلماتء در گیزان که من کمی گران جانی کت.

Categories: بلوچی Tags:

وطن

۲۹ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
چنت روچ پیسرتر ما دیم په دزآپء شتین. راه دزآپ دان پهره انکه درونت که ته ای راه مردم  هرچیزی هیالء کپیت. هنچوش ما روگتین اناگه من ای هیال کپتان که ما را چونین وطنی خداء داتت. ای می وطنء دریا, کوه و گیابان و… هستی. می شمی وطنء خشکین هوا و سردین هوا و معتدلین هوایی هست. می وطنء تیاب و کوهی هستن . ای مکهین وطنء هر چار فصل در یک وهدی هست. اگر پهره گرماگنت بله دپتان و دزآپ هوای ایراهتی انت. هما وهدی که دزآپ و واش سرد انت پهرهء هوا چوش بهارگاه انت.  کمتر دنیاء توکا چوشین ملگ و دمگی پیداگ بیت که هنچوشین آپ و هوا و هنچوشین استراتژیکی جاگهی بیت.
واجه خدا می شمی مزنین ماتء بزان بلوچستانء دایم برجاهی بداریت
Categories: بلوچی Tags:

بتل

۱۵ مرداد ۱۳۸۷ ۳ دیدگاه
مروچی یک نوکین قسمتی ته سایتء من هور کت. این نوکین قسمت بلوچی بتلء جمع کنگ بیتگ. لهتی بتل من چه اینگو آنگو درگستگت. لهتی سایتء من پشکرت و بلوچی بتل درگهت. منء امیتن که شما را اگه بتلی هستن یا بتلی زانیت آییء هور کنیت
Categories: بلوچی Tags:

مراء امیت ان

۱ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
مروچی بعد چند مدتی بلوچی نوشتانکی ادان نویسان. مراء امیت شی انت که بلوچی زبان ته اینترنت هم یک شرین جاگاهی داشته بیت. منی امیت شی انت که وتء په پارسی یا انگریزی نوشتن محدود مکننت. اگر چوش بیت بلوچی زبان هنچوش کم کم چه نویسگ بهر زبان بی سوب بیت. من چنت وهد پیشتر گون یک استادی چه یک دانشگاهی یک برنامه ای ته اینترنت تهء کارء کت, آ واجه یک چارگی کت ته اینترنت ته گوشتی که چند سایت پیش بدار که بلوچی نوسیگ بنت. په چی که ته آیان چارتی و لهتی کلمه بررسی کت که آ کلمه ته بلوچی زبان چطور کارمرز بنت و چنت بر آیان تکرار بینت. من هم چنت سایت معرفی کت. بله رندء که من وت کمی چارت سرپد بیتان که ما ته اینترنت بلوچی زبانء کم کارمز کنین. البته شی که ما فقط بلوچی بنویس ان  و دگه زبانانء که یک کری اش بلین شری کاری نهنت. اگر ما فقط بلوچی زبانء بنویسن فقط بلوچان سرپد بنت و دگه مهلوک می شمی نوشتانک یا که نه نواننت یا اگر بواننتش اهمیت په آ گپ ندین.  اچه ما چه پارسی, انگریزی و یا هر زبانی که تونین وتی گپء په جهانء مهلوک سر کنین.
امیت ان که هنچوش بیت
Categories: بلوچی Tags:

ما میاریگ ان

۷ تیر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
چنت وهد انت که من پروژه ویکی پدیا بلوچی آزمایشی بنگیج کتت. بازگین سنگت چه دگه جاهان و چه دگه زبانان ما را اش حمایت کت. فقط یک بلوچی چه پاکستان که آی هم بلوچی نویسگء نه زات ما رای حمایت کت. لهتی سنگت گلیکی و مازنی ما را هست که آ واجهان وتی نامش نه انجمنی که ای کار دیم بریت لکتت. لهتی چه منی وتی نزیک این سیاد و سنگت که من آیانء سهی کتت وتی نامش نوشتت و هنوچش اعلامش کتت که آیان هم گون ما بینت.
وهدی که نوشتانک ته دگه زبان چارگ بیت بلوچی زبان باره و بلوچ مهلوک آدان نوشتت که بلوچ استمان گیش چه ۵ میلیون نفر انت.(فقط غربی بلوچستان ویکیپدیا انگریزی) من وت په بازگین مردمی ایمیل راه داتء و چه بازگین مردمی که ته بلوچی نوشتن کارزانت انت لوٹتگ که ته ای کار بهر بزور انت. بلکه هنگت هچ کس دیم نه آتکگ. هنگت یک نفری یک هوردین نوشتانکی هور نه کتت. من وت تهنکا گیش چه ۳۰۰۰ انگریزی نوشته و کد په بلوچی زبان تریتت. هنو کل ویکی پروژهان بلوچی زبان هور اش کتت.
الان دو هفته گیشتر گوستت چه آ وهدی که پروژه بنگیج بوت. من وتءَ بری جست کنانء که ما بلوچء مگر هچ چیزی نیست؟ ما بلوچ قومء یک هوردین نوشتانکی هم نیست؟ ما را یک نفری نیست که یک علمی چیزی گون بلوچی زبان بنویسیت؟ اگر بلوچ نه تونیت یک چیز گون وتی ماتی زبانء بنویسیت گڑء ما و شما باز میاریگ ان. بلوچی قومء ته ای دنیا هچ هبری په گوشگ نیست؟ بلوچ پچی چوش انت؟ علم بلوچ چی انت؟ بلوچی په دنیا چه نوکین هبری داریت؟ کی بلوچی هیال کپیت اگر آ وتی دود و ربیدگء بی هیال کنت؟
Categories: بلوچی Tags: