بتل

مروچی یک نوکین قسمتی ته سایتء من هور کت. این نوکین قسمت بلوچی بتلء جمع کنگ بیتگ. لهتی بتل من چه اینگو آنگو درگستگت. لهتی سایتء من پشکرت و بلوچی بتل درگهت. منء امیتن که شما را اگه بتلی هستن یا بتلی زانیت آییء هور کنیت آدرس سایت

مراء امیت ان

مروچی بعد چند مدتی بلوچی نوشتانکی ادان نویسان. مراء امیت شی انت که بلوچی زبان ته اینترنت هم یک شرین جاگاهی داشته بیت. منی امیت شی انت که وتء په پارسی یا انگریزی نوشتن محدود مکننت. اگر چوش بیت بلوچی زبان هنچوش کم کم چه نویسگ بهر زبان بی سوب بیت. من چنت وهد پیشتر…

ما میاریگ ان

چنت وهد انت که من پروژه ویکی پدیا بلوچی آزمایشی بنگیج کتت. بازگین سنگت چه دگه جاهان و چه دگه زبانان ما را اش حمایت کت. فقط یک بلوچی چه پاکستان که آی هم بلوچی نویسگء نه زات ما رای حمایت کت. لهتی سنگت گلیکی و مازنی ما را هست که آ واجهان وتی نامش…

بیا او مرید

بیا او مرید، بیا او مرید، بیا او مرید دیوانگیں بیا بیا کہ دیوانے کنوں، مولانگ و مستانگیں سوتکگ ترا عشقءِ زراب، مارا غماں کرتگ کباب تو ھانلءِ درداں زرئے، ما پہ وطن جانانگیں چاکر تئی دوستءَ پلت، چما دگہ ڈنگاں وطن تو سر پہ شیدائی شتئے، ما پیھناں زنداگیں تو ھانلءَ اِشت و شتئے،…

جی مَی وتی ملک کهن

*بهری چه مکران شعر جی مَی وتی ملک کهن میـرین بلوچانی وطن رشکِ یـمن داغِ ختـن دوستَی بسی نزّیکِ من هنچو که ساه اندر بدن پر مَی دلا مثل چمن تَی ڈوک و ڈَل دُرّ عدن گزّ و کُنر، سرو و سمن زیرُک چو شاخ نسترن بیا تو بکن گو ما سخن آ گوستگین گپان…

زبان بلوچی نویسگ

یکی چه مشکلات زبان بلوچی ایشنت که نویسگی بهر زبان نوک اینت. بلوچی زبان باز دیریگین زبان اینت بله هنچشو که مں پیش تر ته وتی نویسگان آرتگت بلوچی زبان هبر بوتت نه و نویسگ نوکین چیزیت. ته هر زبانی که اگر کسی بلوٹیت بنویسیت دو چیز ضرورینت. اول ایشنت که آن زبانآ یک لبز…

نویسگ

ته یکی چه همی نوشتانک مه انگریزی زبانا من بلوچ ءِ باروا نوشت. هماداں من توضیح دات که بلوچ مشکل شینت که آی وتی پگرا کمتر په نوشتانک درآتکءَ. می بلوچ مشکل شینت که نوشتگیں موضوع ما را کم هست. اگر کمی پد تریت گندگ بیت که بلوچ ءِ شاعری و دگه داب ادبی کار…