طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

لینوکس زمین

  • ۱۳۹۱ مهر تا ۱۳۹۲ اردیبهشت مشاور و توسعه‌دهنده پروژه ملی لینوکس زمین