طریقه رندی

بی عنوان

مسافر کویر

جنگل وارد جنگل پر از دار و درخت می شوی. آنجا پر است از هر نوع گیاه و اگر آدم جستجوگری باشی روزها و شاید سال ها وقت لازم باشد …

Read more