رفتن به نوشته‌ها

Tag: توییتر

Twitter Weekly Updates for 2008-12-12

  • جند الله هر ۱۶ گروگان‌ نظامى حادثه سراوان را به قتل رساندند http://tinyurl.com/6354ar #
  • افرادی که در سلامت اقتصاد بلاروس تردید کنند، تحویل پلیس می شوند http://tinyurl.com/5ub6zh #
  • مرچی دلا را ترانگی زورتت #
خارج شدن از نظر