طریقه رندی

شعر

سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند

شعری از حضرت حافظ به یاد آن روزهایی که با نوای جاودانه استاد شجریان آن را می شنیدم. در کودکی یکی از دل مشغولی های من شنیدن آواز استاد و…

Read more

کهن دیارا

شعری از نادر نادرپورکهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانمکه گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانمکهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانمکه…

Read more

بیا او مرید

بیا او مرید، بیا او مرید، بیا او مرید دیوانگیںبیا بیا کہ دیوانے کنوں، مولانگ و مستانگیںسوتکگ ترا عشقءِ زراب، مارا غماں کرتگ کبابتو ھانلءِ درداں زرئے، ما پہ وطن…

Read more

جی مَی وتی ملک کهن

*بهری چه مکران شعرجي مَی وتي ملك كهن ميـرين بلوچاني وطنرشكِ يـمن داغِ ختـن دوستَی بسی نزّيكِ منهنچو كه ساه اندر بدن پر مَی دلا مثل چمنتَي ڈوك و ڈَل…

Read more