مسافر کویر

جنگل وارد جنگل پر از دار و درخت می شوی. آنجا پر است از هر نوع گیاه و اگر آدم جستجوگری باشی روزها و شاید سال ها وقت لازم باشد  آنچه را می بینی بشناسی. جنگل برای جویندگانش پر است از ناشناخته‌ها. او تو را به خود بسیار مشغول خواهد کرد. البته بر دانسته‌هایت بسیار…