بایگانی

بایگانی ۱۳ آبان ۱۳۸۷

روچ دانش آموزء بارء

۱۳ آبان ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

مروچی ایرانء توکا دانش آموزی روچ بیتگت. من صباحء کلاس نهت کمی وپتین. ظهر چاشتین وارت دیم په بمپور رپتین.

اودان دیستان که دانش آموران هنچوش گردگنت و کسی نیست. من هم احتمال دات که مروچی هنچوش هور ته هور بیتن. دگه سالان این روچ لهتی مدارس تعطیل اش کت. په چی که دانش آموز په راه پیمایی رپتگتن و آیانء هشتش برونت وتی دوارء

ای سال منی هیال هچ وشین سال په دانش آموز می بیتن چی که این وانگی سال باز دیر بنگیج بوت. بعد چنت هفته دانش آموزء کتابی نستت. لهتی کلاس همی نوکین کتابش رستگت.

Categories: بلوچی Tags:

نقش کشورهای اطراف خلیج فارس در حل بحران جهانی اقتصاد

۱۳ آبان ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

چند روزی است که مقامات انگلیسی در منطقه خلیج فارس به سر می برند. گوردون برون نخست وزیر بریتانیا به همراه هیئتی از کشورهای ناحیه خلیج فارس دیدار می کنم. انچه که قصد دارم در این یادداشت به آن به پردازم نکته جالبی است که مربوط به بحران جهانی اقتصاد و نقش کشورهای این منطقه است.

کشورهای حوضه خلیج فارس به لحاظ وسعت بسیار کوچ تر از کشور ما یعنی ایران هستند. انها چون اقتصادشان در تعامل با اقتصاد های جهانی است در این معضل اخیر درگیر هستند. آنها که پول فراوان نفت را در اختیار دارند به موقعیت رسیده اند که برون نخست وزیر انگلستان از آنها کمک می کند تا با پول های نفتی خود به اقتصادهای در حال سقوط غرب کمک کند. آنچه که برای من جالب بود نقش آنها علاوه بر کوچکی و نداشتن سابقه تاریخی است. این امیر نشین های نو پا حال به نقطه ای رسیدن اند که جامعه جهانی از آنها برای پیوستن به راه حل اقتصاد جهان دعوت می کنند.

قبل از این بحران برخی سران اروپایی همانند سرکوزی برای بستن قردادهای نیروگاههای هسته ای به این منطقه سفر کرده بودند. به نظر من آنها یعنی کشور های عربی خلیج فارس به خوبی توانسته اند از انزوای ایران در جهان بهره جویند. البته اقتصاد این کشور ها بسیار تحت نفوذ بازارهای جهانی است. چند هفته بعد از آغاز سونامی اقتصاد در آمریکا و گسترش آن به سواحل اورپا گویا این امواج به خلیج فارس هم رسیده اند.

به بازی گرفتن کشورهای اطراف خلیج فارس وزنه ی بسیار مهمی در تعاملات سیاسی جهان خواهد بود. این کشور ها می توانند سهم خود را در اقتصاد جهانی با جابه جا کردن سرمایه ها خود در بازارها جهاتی بازی کنند. به نظر من در این برحه زمانی آنها فرصت طلایی دارند تا در اقتصاد جهان قدمی مهم و رو به جلو بردارند

Categories: فارسی Tags: