طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

وطن هشکین دار

گل خان نصیر‬ ‫ہر چونت کہ ببیت وش دگرے ملک و دیار آبات جہان جل و مزن نام و توار شہدے بتچنت جوہ و لیکن پہ نصیر شر تر شہ جہاناانت وطن هشکین دار این اثر تقدیم به کسانی که وطنشان بهترین سرزمینی است که دوست دارند سایت نستعلیق آنلاین