مراء امیت ان

مروچی بعد چند مدتی بلوچی نوشتانکی ادان نویسان. مراء امیت شی انت که بلوچی زبان ته اینترنت هم یک شرین جاگاهی داشته بیت. منی امیت شی انت که وتء په پارسی یا انگریزی نوشتن محدود مکننت. اگر چوش بیت بلوچی زبان هنچوش کم کم چه نویسگ بهر زبان بی سوب بیت. من چنت وهد پیشتر گون یک استادی چه یک دانشگاهی یک برنامه ای ته اینترنت تهء کارء کت, آ واجه یک چارگی کت ته اینترنت ته گوشتی که چند سایت پیش بدار که بلوچی نوسیگ بنت. په چی که ته آیان چارتی و لهتی کلمه بررسی کت که آ کلمه ته بلوچی زبان چطور کارمرز بنت و چنت بر آیان تکرار بینت. من هم چنت سایت معرفی کت. بله رندء که من وت کمی چارت سرپد بیتان که ما ته اینترنت بلوچی زبانء کم کارمز کنین. البته شی که ما فقط بلوچی بنویس ان  و دگه زبانانء که یک کری اش بلین شری کاری نهنت. اگر ما فقط بلوچی زبانء بنویسن فقط بلوچان سرپد بنت و دگه مهلوک می شمی نوشتانک یا که نه نواننت یا اگر بواننتش اهمیت په آ گپ ندین.  اچه ما چه پارسی, انگریزی و یا هر زبانی که تونین وتی گپء په جهانء مهلوک سر کنین.
امیت ان که هنچوش بیت

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *