بایگانی

بایگانی ۲۴ شهریور ۱۳۸۷

سحرهای بی آب و برق

۲۴ شهریور ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
چند روزی است که سحرهای نوینی را تجربه می کنم. چند شب قبل وقت سحری ناگهان برق قطع شد. سحری خوردن در تاریکی تجربه ی تازه ای بود که قبلا آن را نداشتم.به هر حال تقریبا نیم ساعتی را در تاریکی سپری کردیم تا جناب بابا برقی تشریف بیاورند و آنجا را منور فرمایند.
تجربه دوم قطع بودن آب است. در حال حاضر که این یادداشت را می نگارم از نعمت آب چند ساعتی است که بی بهره ایم. امید است تا وقت سحر ایشان هم تشریف بیاورند.
Categories: فارسی Tags:

بلوچی نویسگ ته وب

۲۴ شهریور ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
چنت وهدن که بلوچی کمتر نویسگان ترسان که نویسگ بلوچی هم شموشان. من ته ای بلاگ فارسی نویسان په چی که فارسی زبان واسط ته ای ملک انت. اگر ما دایم بلوچی بنویسین لهتی مردمی سرپد نه بنت . می شمی کار شی انت که وتی گپء په دنیایء مردمان و هنچو وتی مردمانء برسانین.
بلوچی بایدن گیشتر ته وب نوشتانکی ببیت من په وتی بهر چنت کار بلوچی زبان کتگت. یک بری من گون یکی چه استادان دانشگاه بلوچی کلمات ته وب بررسی کت. آ واجه لهتی کلمه چه شعر مکران که من داتگ وبء توکا گردگی زتت و آیانی تکرار بیگء منی داتنت. یک بری دگه هم آیی گردگی زتت و وبء توکا آیانی تکرار بیگء منی دات و چه منی لوٹ چه غیر بلوچی کلماتء در گیزان که من کمی گران جانی کت.

Categories: بلوچی Tags:

پهلوی و بلوچی

۲۴ شهریور ۱۳۸۷ ۱ دیدگاه
به علت کارهای زبانی در بلوچی و زبان های همسایه مانند پارسی گاهی به سراغ ریشه شناسی واژگان می روم. وقتی نگاهی به واژه نامه های پهلوی می اندازم بسیاری از واژگان هنوز در بلوچی به همان سیاق تلفظ می شودند. حتی در برخی لهجه های بلوچی گویا زبان باستانی ایران هستند.
زمینه نوشتن این یادداشت شروع به نوشتن مقاله ای درباره واژه ‘کد’ است. این تکواژه که اکنون یک تکواژه وابسته است در زبان بلوچی با کمی تغییر هنوز در برخی لهجه های استفاده می شود.
این واژه به معنی خانه است. این واژه در لهجه سراوانی ‘کت’ گفته می شود.
ادامه این بررسی ها در مقاله ی در سایت
Categories: فارسی Tags: