طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۲۴

سحرهای بی آب و برق

چند روزی است که سحرهای نوینی را تجربه می کنم. چند شب قبل وقت سحری ناگهان برق قطع شد. سحری خوردن در تاریکی تجربه ی تازه ای بود که قبلا آن را نداشتم.به هر حال تقریبا نیم ساعتی را در تاریکی سپری کردیم تا جناب بابا برقی تشریف بیاورند و آنجا را منور فرمایند.تجربه دوم […]

بلوچی نویسگ ته وب

چنت وهدن که بلوچی کمتر نویسگان ترسان که نویسگ بلوچی هم شموشان. من ته ای بلاگ فارسی نویسان په چی که فارسی زبان واسط ته ای ملک انت. اگر ما دایم بلوچی بنویسین لهتی مردمی سرپد نه بنت . می شمی کار شی انت که وتی گپء په دنیایء مردمان و هنچو وتی مردمانء برسانین.بلوچی […]

پهلوی و بلوچی

به علت کارهای زبانی در بلوچی و زبان های همسایه مانند پارسی گاهی به سراغ ریشه شناسی واژگان می روم. وقتی نگاهی به واژه نامه های پهلوی می اندازم بسیاری از واژگان هنوز در بلوچی به همان سیاق تلفظ می شودند. حتی در برخی لهجه های بلوچی گویا زبان باستانی ایران هستند.زمینه نوشتن این یادداشت […]